Prace konserwatorskie na tzw. „małym” cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu

W sierpniu br. zostaną zakończone trwające od dwóch miesięcy prace konserwatorskie na tzw. „małym” cmentarzu, położonym na zachód od Zespołu Cerkiewnego w Radrużu.

Konserwacją objęto 45 pomników, czyli niemal połowę spośród 95 zachowanych na cmentarzu kamiennych zabytków. Do prac konserwatorskich wytypowano te obiekty, które znajdowały się w najgorszym stanie. Zabiegi polegają na usunięciu mchów i zanieczyszczeń, a następnie dezynfekcji i odsoleniu, aż po sklejenie odłamanych detali i umieszczeniu całości na izolowanych fundamentach. Na wykonanie tych bardzo żmudnych i pracochłonnych robót pozyskano dotację w wysokości 100 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1 Ochrona Zabytków.

Odnawiane nagrobki reprezentują charakterystyczne dzieła plastyki nagrobnej z ośrodka bruśnieńskiego. Powstały one od końca XIX po lata 30. XX wieku. Są to przeważnie płaskorzeźbione krzyże z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego i charakterystycznymi dwoma postaciami u jego podstawy. Do wyjątkowych dzieł należy w tym zakresie nagrobek z 1873 roku, który jest jednym z pierwszych przykładów rzeźby figuralnej w wykonaniu ludowych artystów ze Starego Brusna. Odnowienie tego cennego zabytku, jak również pozostałej grupy kamiennych pomników z pewnością przyczyni się do ocalenia ważnej cząstki spuścizny kamieniarzy bruśnieńskich - najbardziej rozpoznawalnego elementu kresowego pejzażu kulturowego okolic Lubaczowa.

JM