Projekt realizowany z Funduszy Europejskich

Muzeum Kresów w Lubaczowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ochrona dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną”

 

Informacje o projekcie:
„Ochrona dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu wraz ze zmiana sposobu użytkowania "

Celem projektu jest przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich wraz z rozbudową budynku oraz zmianą sposobu użytkowania i przeznaczeniem na funkcję administracyjno – muzealną.

Projekt realizowany jest w ramach Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa nr IV „ Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość programu: 1 947 258,56 zł

Wartość dofinansowania: 1 613 773,68 zł

Projekt jest realizowany w terminie od 2017-09-01 do 2018-09-30

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowo konserwatorskie budynku wraz z rozbudową, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, zakupione zostanie  wyposażenia wystawiennicze oraz multimedialne.