Edukacja - oferta dla gimnazjów i szkół średnich na rok szkolny 2016/2017

„VIII WIEKÓW LUBACZOWA”

Najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych.

Metody: zwiedzanie wystawy, ścieżka edukacyjna lub arkusz zadaniowy.

Czas trwania: 1.5 godz.

„PRADZIEJE I WCZESNE ŚREDIOWIECZE ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Rozwój osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego ziemi lubaczowskiej w oparciu o zbiory archeologiczne Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Poznajemy życie codzienne, zajęcia ludności, elementy kultury materialnej: narzędzia pracy, broń, ozdoby, naczynia. Bazę do zajęć stanowi ekspozycja archeologiczna. Wykład połączony z prezentacja multimedialną. Zwiedzanie wystawy archeologicznej i Zespołu Zamkowo – Parkowego lubaczowskiego muzeum.

Czas trwania: 1.5 godz.

Czas trwania:

Czas trwania: 1.5 godz.

„POD TATARSKIM BUŃCZUKIEM”

Historia najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską i ich skutki.

Buńczuk - symbol władzy w wojskach tatarskich.

To właśnie Tatarzy w XV w. oraz następnych stuleciach zaczęli organizować najazdy na ziemie polskie i litewskie zapuszczając się niejednokrotnie na tereny miedzy Wisłą i Bugiem, a nawet docierając w głąb Królestwa Polskiego… Poznajemy historię najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską, ich skutki, wpływ  na rozwój Lubaczowa i innych miejscowości, miejsca dotyczące tych wydarzeń, ważniejsze potyczki i związane z nimi legendy.

Metody: wykład połączony z prezentacją multimedialną, zwiedzaniem ekspozycji muzealnej, praca z zabytkami.

Czas trwania: 1.5 godz.

„TRZY KULTURY – JEDEN BÓG”

Różnorodność kulturowa regionu lubaczowskiego i jej korzenie. Trzy narody: Polacy, Ukraińcy, Żydzi i trzy kultury: rzymskokatolicka, greckokatolicka i żydowska wyznające wiarę w jednego Boga. Podobieństwa i różnice.

Wybrane zagadnienia i terminy ze świata sztuki, religii, obyczajów i tradycji. Słowa klucze: kościół, cerkiew, synagoga…

Metody: pogadanka, zwiedzanie ekspozycji działu artystycznego muzeum, quiz.

Czas trwania: 1.5 godz.

„TAJEMNICE CERKWI”

Cerkiew wizerunek wszechświata. Świątynia i elementy jej wyposażenia w nawiązaniu do liturgii, pojęcie ikony i ikonostasu na przykładzie zbiorów sztuki cerkiewnej.

Cerkiew i jej mistyczne piękno, dekoracje związane ze świętami i ważniejszymi uroczystościami, Ikonostas jego układ i treść przedstawień, paramenty liturgiczne - przedmioty i stroje używane podczas nabożeństw. Zwiedzanie wystawy stałej muzeum i cerkwi św. Mikołaja w Lubaczowie, praca z eksponatami.

Czas trwania: 1.5 godz.

„PORTRET SARMACKI"

 Fenomenem kultury sarmackiej jest portret. Kim byli Sarmaci? Dlaczego tak chętnie się portretowali? Jak wyglądał narodowy strój polski? Jakie miał znaczenie dla świadomości narodowej polskiej szlachty?

Na te i inne pytania odpowiadamy w toku muzealnych zajęć. 

Na przykładzie obrazów z galerii malarstwa portretowego z Kresów poznajemy typowe cechy portretu sarmackiego, historię ubioru XVII - XVIII w. i staropolskie obyczaje. Film, pogadanka, zwiedzanie wystawy, arkusz zadaniowy.

Czas trwania: 1.5 godz.

„W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO”

O kamieniarzach z Brusna Starego, figurach świętych, przydrożnych kapliczkach i krzyżach…

Nie można wyobrazić sobie ziemi lubaczowskiej bez kamieniarstwa bruśnieńskiego. Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI - XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony nad najcenniejszymi zabytkami, to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć.

Cześć I.

Wprowadzenie teoretyczne, prezentacja multimedialna i zapoznanie się ze zbiorami muzealnymi,

Część II

Praca z eksponatami muzealnymi, ze źródłami archiwalnymi i literackimi.

Czas trwania: 1.5 godz.

 

„DOM Z DREWNA, CZYLI O LUBACZOWSKIM STYLU W DAWNYM BUDOWNICTWIE MIESZKALNYM”

Ukazanie piękna i niepowtarzalności drewnianej architektury regionu lubaczowskiego. Zapoznanie się z głównymi cechami „stylu lubaczowskiego” w budownictwie mieszkalnym przełomu XIX i XX w. 
Region lubaczowski posiada bardzo oryginalną w swym charakterze architekturę drewnianą, szczególnie w zakresie budownictwa mieszkalnego. Na przełomie XIX i XX w. w środowisku lubaczowskich cieśli znaczną popularność zyskały elementy zdobnictwa architektonicznego, wypełniające przede wszystkim elewacje szczytowe drewnianych domów.

Czas trwania:

1 wariant (zajęcia teoretyczne i praktyczne): 1.5 godz.

2 wariant (zajęcia teoretyczno - praktyczne rozszerzone o krótką wycieczkę po lubaczowskich uliczkach): 2 godz.

Metody: część pierwsza - wprowadzenie teoretyczne (prezentacja multimedialna i pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych); część druga - zajęcia praktyczne (zadania dla uczniów w zależności od wieku - rozwiązywanie przygotowanego testu lub sklejanie modeli domów drewnianych)

„JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO”

Wokół kultury materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej”

W regionie lubaczowskim, należącym do szeroko pojętych Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, występowały Interesujące formy kultury ludowej, materialnej i duchowej oparte na współistnieniu dwóch głównych narodowości Polaków i Ukraińców, pod względem wyznaniowym związanych z Kościołem Zachodnim i Wschodnim. Poznajemy najważniejsze przejawy życia wielokulturowej społeczności wiejskiej wpisane w cykl przemian natury i świąt chrześcijańskich. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie posiadała kultura ludowa dawniej?, jakim uległa przekształceniom?, jakie formy przybrała w czasach współczesnych?

Cześć I.

Wprowadzenie teoretyczne, prezentacja multimedialna i zapoznanie się ze zbiorami muzealnymi,

Część II

Praca z eksponatami muzealnymi, ze źródłami archiwalnymi i literackimi.

Czas trwania: 1.5 godz.

„ZE LWOWA DO LUBACZOWA Archidiecezja Lwowska w Lubaczowie (1946 – 1991)”

Losy Archidiecezji Lwowskiej od 1946 r. do 16 stycznia 1991 r., kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II wskrzesił struktury kościelne na Ukrainie, a bp. Mariana Jaworskiego ustanowił arcybiskupem metropolitą lwowskim.

W wyniku postanowień jałtańskich abp Eugeniusz Baziak zmuszony został przez władze komunistyczne Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do opuszczenia Lwowa, który od XV w. był siedzibę Archidiecezji Lwowskiej. Biskup chcąc być blisko wiernych swojej archidiecezji zamieszkał w Lubaczowie, a miasto od 1946 r. na prawie 45 lat stało się stolicą Archidiecezji Lwowskiej.

Zajęcia mają na celu przedstawienie losów Archidiecezji Lwowskiej od 1946 r. do 16 stycznia 1991 r., kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II wskrzesił struktury kościelne na Ukrainie, a bp. Mariana Jaworskiego ustanowił arcybiskupem metropolitą lwowskim. Poznajemy okoliczności „przenosin” arcybiskupstwa ze Lwowa do Lubaczowa, znaczenia tego wydarzenia dla miasta i jego mieszkańców, sylwetki lwowskiego kościoła katolickiego XX w. oraz zabytki i pamiątki lwowskie znajdujące się w zbiorach Muzeum Kresów.

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie ekspozycji, praca z eksponatami

Czas trwania: 1.5 godz.