Regulamin korzystania z Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zespół Zamkowo-Parkowy znajduje się w fazie rewitalizacji i zarządzany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. Park służy do wypoczynku i rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych. W trosce o zachowanie porządku i bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na jego terenie zabrania się:

1. pobytu na jego terenie poza godzinami otwarcia
2. zaśmiecania parku
3. niszczenia i uszkadzania roślinności parkowej
4. płoszenia, chwytania oraz zabijania zwierząt
5. niszczenia oraz uszkadzania urządzeń oraz budynków na terenie parku
6. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających i substancji psychotropowych
7. palenia ognisk
8. powodowania hałasu
9. wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody właściciela (nie dotyczy rowerów i wózków inwalidzkich)
10. prowadzenia psów bez smyczy, a psów ras niebezpiecznych bez smyczy i kagańca
11. organizowania imprez oraz prowadzenia handlu i usług bez zgody właściciela
12. łowienia ryb w stawach i kanałach parkowych.

Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność:

1. Podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz
2. Podczas pobytu w pobliżu otworów po dawnych piwnicach na wzgórzu zamkowym
3. Przy kanałach wodnych i stawach wokół wzgórza zamkowego
4. W okresie zimowym z uwagi na śliską nawierzchnię alejek i podejścia na wzgórze zamkowe.

Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń, w tym kary grzywny.