Regulamin zwiedzania Zespołu Cerkiewnego w Radrużu

Regulamin zwiedzania Zespołu Cerekiewnego w Radrużu

Zasady zwiedzania

Art.1.

1. Zespół cerkiewny w Radrużu jest udostępniany po zakupieniu biletu wstępu
2. Zwiedzanie i wejście na teren zespołu jest możliwe jedynie w obecności przewodnika lub upoważnionego pracownika obsługi
3. Zwiedzanie cmentarzy poza obrębem murów  jest nieodpłatne
4. Zwiedzający, przebywający na terenie Zespołu cerkiewnego w Radużu, na całym jego obszarze, są zobowiązani są do stosowania się do zaleceń pracowników obsługi.
5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
6. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być proszone o opuszczenie zespołu.
7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie /rowery, aparaty, plecaki itp./
8. Na terenie Zespołu oraz ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,
- palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych,
- fotografowania z użyciem statywu, lamp błyskowych oraz filmowania.
9. Fotografowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego (bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu); wykonywanie i wykorzystywanie fotografii i filmów przedstawiających eksponaty oraz wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.
10. Podczas zwiedzania ekspozycji prosimy o nierozmawianie przez telefony komórkowe.

Wejście w życie regulaminu 

Art. 2

1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.01.2020 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie.
2. Skargi i wnioski dotyczące zasad zwiedzania w Muzeum, przyjmuje Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

 

I. BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracownikom służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,
2) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
3) nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo – wychowawczych, oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
5) kombatantom,
6) osobom legitymującym się kartą ISIC – International Student Identity Card oraz Kartą Euro 26,

II. BILETY BEZPŁATNE PRZYSŁUGUJĄ za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
4) posiadaczom Karty Polaka,
5) dzieciom do lat siedmiu,
7) posiadaczom specjalnych zaproszeń wydanych przez Dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie
8) posiadaczom "Kart wolnego wstępu do wszystkich muzeów podległych resortowi kultury i dziedzictwa narodowego"
12) przewodnikom turystycznym.

III. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

- legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta,
- legitymacje emeryta - rencisty,
- legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
- legitymacje służbowe,
- legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu,
- zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
- legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,
- Karta Polaka,
- dokument potwierdzający wiek,

IV. OSOBA UPRAWNIONA do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów
okazuje kasjerowi Oddziału ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłat za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.