Zapytanie ofertowe na wykonanie fotografii panoramicznych

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 8 lutego 2021 r., na wykonanie fotografii panoramicznych z możliwością tworzenia wirtualnych wycieczek z wykorzystaniem technologii VR w związku z projektem „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanym przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.

Przedmiotem zapytania jest usługa dotycząca przygotowania fotografii panoramicznych 6 cerkwi z terenu powiatu lubaczowskiego z możliwością tworzenia wirtualnych wycieczek z wykorzystaniem technologii VR, w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wykaz usług (oświadczenie o posiadanym doświadczeniu)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Klauzula antykorupcyjna

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty