Zapytanie ofertowe na prace graficzne

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 19 października 2020 r., na pełnienie funkcji grafika w ramach projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.
Przedmiotem zapytania jest opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, wydawnictw oraz newsletterów wyżej wskazanego projektu, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik Nr 3 - Klauzula antykorupcyjna

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty