ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

 

ZAWIADOMIENIE 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

I WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Konserwacja i rekonstrukcja budynku zabytkowej wozowni w zespole zamkowo – parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i art.24 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Budowlano – Konserwatorski

„ARKADY”

ul. Długosza 9

37-500 Jarosław

 

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy oraz Kodeks cywilny.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu      o kryteria oceny ofert zastosowane w prowadzonym postępowaniu, a Wykonawca ją składający nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta  wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, została sporządzona zgodnie z cyt. wyżej ustawą oraz wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kwota oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym  postępowaniu odrzucono jedną ofertę w trybie art.89 ust.1 pkt 8, w związku z art.78 §1 Kc oraz odrzucono jedną ofertę w trybie art.89 ust.1 pkt 5, w związku z art.24 ust.4 ustawy.

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę, a jego ofertę, na podstawie art.24 ust.4, uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy - PHUP „MARBUD” konserwacja i remonty budynków Józef Margosiak:

Obowiązujące od dnia 20.02.2013 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 231) nakłada na Wykonawców obowiązek przedłożenia, na żądanie Zamawiającego (część VI i część VII SIWZ)  m.in.: opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W części VI i VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono, że w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, należy przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

W złożonej ofercie przedłożono poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy OC seria E-I/P nr 018175  z dnia 10.04.2013 r. Do oferty nie dołączono dokumentów z których wynikałoby, że odroczona  składka za polisę została opłacona. W trybie art.26 ust.3 ustawy Wykonawca został wezwany w dniu 9.05.2013 r. do uzupełnienia w/w dokumentu, pod rygorem wykluczenia z postępowania. Do dnia 17.05.2013 r. (termin na uzupełnienie dokumentów wyznaczony przez Zamawiającego) Wykonawca nie przedłożył żądanego dokumentu  i w związku z tym Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania, czy Wykonawca spełniał, na dzień składania ofert, warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej i nie podlegał wykluczeniu z postępowania. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego ofertę, zgodnie z art.89 ust.1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4, uznaje się za odrzuconą.

W złożonej ofercie nie przedłożono żadnego z dokumentów i oświadczeń wymienionych we wstępie i w związku z tym Zamawiający nie miał możliwości zweryfikowania, czy Wykonawca spełniał, na dzień składania ofert, warunki udziału w postępowaniu i nie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wezwanie do uzupełnienia w/w dokumentów jest obligatoryjne (art. 26 ust. 3 ustawy).

Uzasadnienie odrzucenia oferty Wykonawcy - „STAL-TECH” Sp. z o.o.:

Formularz oferty złożonej przez Wykonawcę był opatrzony jedynie odciskiem pieczęci imiennej Prezesa Zarządu, Pana Igora Nowaka, brak było jednak podpisu lub parafy tej osoby.  Artykuł 82 ust.2 ustawy Pzp jednoznacznie przesądza o tym, że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jedyne odstępstwo od tej zasady to możliwość złożenia, za zgodą Zamawiającego, oferty w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej zostały określone w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym tego rodzaju dokument powinien zostać opatrzony własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie woli. Brak podpisu w przypadku oferty, dla której zastrzeżono formę pisemną, na mocy art. 73 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 82 ust. 2 Pzp, skutkuje jej bezwzględną nieważnością i w związku z tym jej odrzuceniem w trybie art.89 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia pisemnie (art.94 ust.1 pkt 2).  

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy – „Środki Ochrony Prawnej”

 

Dyrektor

Muzeum Kresów w Lubaczowie

mgr Stanisław Piotr Makara