Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza nowy przetarg nieograniczony na:
Ochronę dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta”  w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 7 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 8 - dokumentacja techniczna

09.11.2017 r. - Przedmiar - Świetlica Radruż

Projekt budowlany branża sanitarna

Modyfikacja SIWZ

21.11.2017 r. - 2 Modyfikacja SIWZ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT:

Informacja z sesji otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty