Edukacja - oferta dla szkoły podstawowej klasy 7-8 i szkół średnich na rok szkolny 2021/2022

- „PRADZIEJE I WCZESNE ŚREDIOWIECZE ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Rozwój osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego ziemi lubaczowskiej w oparciu o zbiory archeologiczne Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Poznajemy życie codzienne, zajęcia ludności, elementy kultury materialnej: narzędzia pracy, broń, ozdoby, naczynia. Bazę do zajęć stanowi ekspozycja archeologiczna.
Metody i formy pracy: wykład, projekcja prezentacji, zwiedzanie wystawy archeologicznej i Zespołu Zamkowo – Parkowego lubaczowskiego muzeum.
Czas trwania: 90 min.

-  „POD TATARSKIM BUŃCZUKIEM”

Historia najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską i ich skutki.

Tatarzy w XV w. oraz następnych stuleciach zaczęli organizować najazdy na ziemie polskie i litewskie zapuszczając się niejednokrotnie na tereny między Wisłą i Bugiem, a nawet docierając w głąb Królestwa Polskiego… Poznajemy historię najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską, ich skutki, wpływ  na rozwój Lubaczowa i innych miejscowości. Przybliżamy miejsca dotyczące tych wydarzeń, ważniejsze potyczki i związane z nimi legendy.
Metody i formy pracy: wykład, projekcja prezentacji, zwiedzaniem ekspozycji muzealnej, praca z zabytkami.
Czas trwania: 90 min.

- „TRZY KULTURY – JEDEN BÓG”

Różnorodność kulturowa regionu lubaczowskiego i jej korzenie. Trzy narody: Polacy, Ukraińcy, Żydzi i trzy kultury: rzymskokatolicka, greckokatolicka i żydowska wyznające wiarę w jednego Boga. Wskazujemy podobieństwa i różnice. Przybliżamy zagadnienia i terminy ze świata sztuki, religii, obyczajów i tradycji. Słowa klucze: kościół, cerkiew, synagoga…
Metody i formy pracy: pogadanka, zwiedzanie ekspozycji działu artystycznego muzeum, quiz lub arkusz zadaniowy.
Czas trwania: 90 min.

- „TAJEMNICE CERKWI”

Cerkiew i jej mistyczne piękno, elementy  wyposażenia świątyni w nawiązaniu do liturgii, dekoracje związane ze świętami i ważniejszymi uroczystościami.

Przybliżamy kulturę wschodniego chrześcijaństwa, wybrane zagadnienia i terminy jak np. ikona, ikonostas, paramenty liturgiczne. Poznajemy układ i treść ikonostasu, paramenty liturgiczne - przedmioty i stroje używane podczas nabożeństw.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, zwiedzanie wystawy i cerkwi św. Mikołaja w Lubaczowie, praca z zabytkami.
Czas trwania: 90 min.

- „PORTRET SARMACKI"

 Fenomenem kultury sarmackiej jest portret, potocznie zwany sarmackim. Kim byli „Sarmaci”? Dlaczego tak chętnie się portretowali? Jak wyglądał narodowy strój polski? Jakie miał znaczenie dla świadomości narodowej polskiej szlachty?

Na te i inne pytania odpowiadamy w toku muzealnych zajęć. 

Na przykładzie obrazów z galerii malarstwa portretowego z Kresów poznajemy typowe cechy portretu sarmackiego, historię ubioru XVII - XVIII w. i staropolskie obyczaje.

Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, zwiedzanie wystawy, projekcja filmu, arkusz zadaniowy.
Czas trwania: 60 min.

-  „W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO”

O kamieniarzach z Brusna Starego, figurach świętych, przydrożnych kapliczkach i krzyżach…

Nie można wyobrazić sobie ziemi lubaczowskiej bez kamieniarstwa bruśnieńskiego. Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI - XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony nad najcenniejszymi zabytkami, to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, projekcja prezentacji, zapoznanie się ze zbiorami muzealnymi, praca z eksponatami muzealnymi, ze źródłami archiwalnymi i literackimi.
Czas trwania: 90 min.

- „DOM Z DREWNA, CZYLI O LUBACZOWSKIM STYLU W DAWNYM BUDOWNICTWIE MIESZKALNYM”

Region lubaczowski posiada bardzo oryginalną w swym charakterze architekturę drewnianą, szczególnie w zakresie budownictwa mieszkalnego. Na przełomie XIX i XX w. w środowisku lubaczowskich cieśli znaczną popularność zyskały elementy zdobnictwa architektonicznego, wypełniające przede wszystkim elewacje szczytowe drewnianych domów. Zapoznajemy się z głównymi cechami „stylu lubaczowskiego” w budownictwie mieszkalnym przełomu XIX i XX w. Zajęcia mają na celu ukazanie piękna i niepowtarzalności drewnianej architektury regionu lubaczowskiego.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład,  prezentacja multimedialna, pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych, rozwiązywanie testu, wycieczka po lubaczowskich uliczkach.
Czas trwania: 90min.

-  „JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO”

Wokół kultury materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej.

W regionie lubaczowskim, należącym do szeroko pojętych Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, występowały Interesujące formy kultury ludowej, materialnej i duchowej oparte na współistnieniu dwóch głównych narodowości Polaków i Ukraińców, pod względem wyznaniowym związanych z Kościołem Zachodnim i Wschodnim. Poznajemy najważniejsze przejawy życia wielokulturowej społeczności wiejskiej wpisane w cykl przemian natury i świąt chrześcijańskich. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie posiadała kultura ludowa dawniej?, jakim uległa przekształceniom?, jakie formy przybrała w czasach współczesnych?

Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, prezentacja multimedialna, zapoznanie się ze zbiorami muzealnymi, praca z eksponatami oraz ze źródłami archiwalnymi i literackimi.
Czas trwania: 90min.

- „ZE LWOWA DO LUBACZOWA „

Losy Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie.

W wyniku postanowień jałtańskich abp Eugeniusz Baziak zmuszony został do opuszczenia Lwowa. Biskup zamieszkał w Lubaczowie, a miasto od 1946 r. na prawie 45 lat stało się stolicą Archidiecezji Lwowskiej. Zajęcia mają na celu przedstawienie losów Archidiecezji Lwowskiej od 1946 r. do 16 stycznia 1991 r. Poznajemy okoliczności „przenosin” arcybiskupstwa ze Lwowa do Lubaczowa, znaczenia tego wydarzenia dla miasta i jego mieszkańców, sylwetki wybitnych ludzi kościoła oraz zabytki i pamiątki lwowskie znajdujące się w zbiorach Muzeum Kresów.
Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie ekspozycji, praca z eksponatami.
Czas trwania: 90 min.