Zapytanie ofertowe na druk wystawy i materiałów promocyjnych

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 23 lutego 2021 r., na na druk wystawy oraz materiałów promocyjnych towarzyszących wystawie powstałych w ramach projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.
Przedmiotem zapytania jest druk wystawy fotograficznej, broszury wystawienniczej, banneru oraz zaproszenia powstałych w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wykaz usług
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Klauzula antykorupcyjna

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty