Image Alt

Rada Muzeum

Radę Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie tworzy pięciu członków, którzy zostali wybrani na 4-letnią kadencję (2022–2026):

 

Marek Skulimowski – przewodniczący Rady

(Fundacja Kościuszkowska)

Dyplomata i amerykanista. Urodzony w 1970 r. w Lubaczowie. Ukończył Wydział Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Do 2001 r. pracował jako nauczyciel języka angielskiego w Lubaczowie oraz wykładowca w Kolegium Języków Obcych w Jarosławiu. W latach 2001–2011 brał aktywny udział w życiu dyplomatycznym Polski: dwukrotnie pełnił funkcję konsula, w tym był zastępcą konsula generalnego RP w Nowym Jorku oraz wykonywał czynności związane z piastowaniem przez niego funkcji radcy w Ambasadzie RP w Tel-Awiwie. Następnie w latach 2011–2016 był dyrektorem operacji amerykańskiej firmy INGLOT Cosmetics. Od grudnia 2016 r. jest Prezesem i Dyrektorem Wykonawczym Fundacji Kościuszkowskiej.

 

Waldemar Rataj – wiceprzewodniczący Rady

(Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Fundacja Kolegium Wigierskie)

Prawnik, politolog specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym i komunikacji społecznej, w szczególności w administracji publicznej, instytucjach kultury i muzealnictwie. W latach 1993–1999 współpracował z prof. Michałem Kuleszą przy opracowaniu koncepcji i wdrażaniu reform decentralizacyjnych państwa. W latach 1999–2001 kierował m.in. pracami programowymi na rzecz Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rozwoju i uczestniczył w tworzeniu Akademii Oświęcimskiej oraz Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka im. Jana Pawła II. Pracował jako doradca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. prawa do informacji publicznej. Współtworzył program i instytucję Nagrody Pro Publico Bono. Kierował pracami zespołu eksperckiego, który na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracował koncepcję programu Akademia Zarządzania Muzeum (realizowanego w latach 2010–2011 przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie). W latach 2011–2019, jako pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a następnie główny specjalista – koordynator, kierował pracami programowymi Instytutu. W latach 2006–2020 współpracował z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w zakresie prac programowych dotyczących rozwoju, w tym w szczególności w zakresie edukacji społecznej i tworzenia przestrzeni obywatelskiej Muzeum. Od 2013 r. współpracuje z Samorządem Województwa Podkarpackiego w zakresie spraw dotyczących kultury pamięci i ochrony dziedzictwa narodowego. Od 2021 r. jest dyrektorem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Jest założycielem i prezesem Fundacji Kolegium Wigierskie oraz współtwórcą i współpracownikiem wielu dzieł i organizacji społecznych, m.in. Stowarzyszenia Genius Loci, Wielkopolskiej Resursy Kultury Pamięci, Akademii Dziedzictwa Kresów – Towarzystwa Kultury Pamięci im. Księcia Adama Stefana Kardynała Sapiehy. Jest przewodniczącym Rady Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono.

 

dr Marek Mutor – członek Rady

(Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia)

Urodzony 25 kwietnia 1979 r. we Wrocławiu. Polonista i historyk, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz twórca Centrum Historii Zajezdnia. Organizator projektów i wystaw historycznych m.in.: „Solidarny Wrocław”, „Pociąg do Historii”, „Wrocław 1945–2016” (wystawa stała w Centrum Historii Zajezdnia). Specjalizuje się w biografii kard. Bolesława Kominka, inicjatora listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. W latach 2005–2006 oraz w 2016 r. dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Jeden z twórców państwowego programu dotacyjnego „Patriotyzm jutra”. Od czerwca 2017 r. członek Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. W 2020 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy „Kardynał Bolesław Kominek (1903–1974) – biografia”. W maju 2021 r. powołany przez Prezydenta Wrocławia na członka Wrocławskiej Rady Turystyki. W listopadzie 2021 r. wybrany na przewodniczącego Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, międzynarodowej organizacji działającej na rzecz rozszerzenia wiedzy o reżimach totalitarnych XX w. W grudniu 2022 r. został wicedyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 

dr hab. Andrzej Olejko – członek Rady

(Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)

Urodzony 6 kwietnia 1963 r. w Brzozowie, historyk specjalizujący się w historii wojskowości, zwłaszcza o problematyce lotniczej. Pochodzi z Grabownicy Starzeńskiej, wychowywał się w rodzinie o tradycjach nauczycielskich. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, do której uczęszczał w latach 1982–1987. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 2006 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Rzeszowskim. Znany z publikowania licznych artykułów na łamach takich pism jak: „Gazeta Sanocka – Autosan’’, „Tygodnik Sanocki’’ oraz „Kurier Bieszczadzki”. Współpracownik redakcji historycznych w kreowaniu programów emitowanych przez TVP3 Szczecin, TVP3 Lublin, TVP3 Warszawa, TVP3 Rzeszów w latach 1991–2005. W 2002 r. został pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku oraz w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Członek Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Dukli, prezes Stowarzyszenia Niebo nad Historią, propagującego historię lotnictwa w Europie.

 

prof. Bohdan Hud – członek Rady

(Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)

Ukraiński historyk i politolog. Urodzony 30 kwietnia 1956 r. w Litiatynie w obwodzie tarnopolskim. Ekspert w dziedzinie relacji i konfliktów polsko-ukraińskich XIX i XX w., a także problematyki wschodniego wymiaru integracji europejskiej. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Lwowskiego (1978 r.). W 1991 r. został docentem w Katedrze Historii Ukrainy Politechniki Lwowskiej. Od 2000 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Integracji Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, w którym uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Oprócz tego na tejże uczelni pełni funkcję docenta dwóch katedr: Stosunków Międzynarodowych oraz Służby Dyplomatycznej. Profesor wizytujący w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Od 2015 r. jest członkiem Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, powołanego pod auspicjami polskiego i ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

– – – – –

 

Radę Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie powołano w dniu 17 marca 2022 r. na mocy Uchwały nr XLI/343/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie.

Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a także ocenia działalność instytucji na podstawie przedkładanych przez dyrektora sprawozdań rocznych oraz opiniuje roczne plany działalności. Istotną cechą tego organu kolegialnego jest również sprawowanie funkcji doradczej i pomoc w wyznaczaniu kierunków dalszego rozwoju instytucji.

 

– – – – –

 

I posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie (8–9 czerwca 2022 r.) >>>

III posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie (29 marca 2023 r.) >>>

V posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie (15 stycznia 2024 r.) >>>

VI posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie (17 lutego 2024 r.) >>>

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content