Regulamin korzystania z Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

1. Zespół Zamkowo-Parkowy, zwany dalej Parkiem, jest własnością Muzeum Kresów w Lubaczowie, zwanego dalej Muzeum. 
2. Park jest objęty ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków i znajduje się w fazie rewitalizacji.
3. Na terenie Parku, poza drzewostanem, znajduje się Galeria Oficyna, obiekty gospodarcze, zabudowa drewniana tworząca powstający Park Etnograficzny „Przygródek. Wspólnota Kultur”, a także relikty Wzgórza Zamkowego, zwanego dalej Wzgórzem.
4. Park służy do wypoczynku i rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
5. Korzystanie z zespołu Zamkowo-Parkowego odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika, a wypadku osób niepełnoletnich – na odpowiedzialność opiekunów prawnych.
6. W celu ochrony Parku, a także znajdujących się na jego terenie obiektów, zabrania się:
a) zaśmiecania terenu;
b) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
c) niszczenia, zabrudzania oraz uszkadzania budynków, wraz z ich wyposażeniem, i urządzeń znajdujących się na terenie Parku, a także ogrodzenia Parku, 
d) wprowadzania psów bez smyczy, a psów ras niebezpiecznych bez smyczy i kagańca,
e) płoszenia i zabijania zwierząt,
f) palenia ognisk, grillowania i pozostawiania wszelkich palących się przedmiotów,
g) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, 
h) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
i) rozbijania namiotów i biwakowania, 
j) zachowań zakłócających ciszę, wypoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Parku,
k) kąpieli, poboru wody, łowienia i wpuszczania ryb w stawach i kanałach wokół Wzgórza i całego Parku,
l) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa, 
m) wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych, poza miejscami do tego przeznaczonymi, z wyjątkiem rowerów, hulajnóg, wózków dziecięcych i inwalidzkich, poruszających się z bezpieczną prędkością, pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów po uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum,
n) wchodzenia do piwnic na Wzgórzu,
o) organizowania imprez bez zgody dyrektora Muzeum.
p) prowadzenia działalności handlowo-usługowej bez zgody dyrektora Muzeum ,
q) umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń bez zgody dyrektora Muzeum.
7. Na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego należy zachować szczególną ostrożność:
a) podczas silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych oraz burz z uwagi na spadające gałęzie,
b) podczas pobytu w pobliżu otworów po dawnych piwnicach na Wzgórzu,
c) przy kanałach wodnych i stawach wokół Wzgórza i całego Parku,
d) w okresie zimowym z uwagi na śliską nawierzchnię alejek i podejścia na Wzgórze.
8. W przypadku wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób, dyrektor Muzeum może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do całego Parku lub jego części. Teren wyłączony zostanie oznakowany odpowiednimi tablicami.
9. W trakcie korzystania z Parku, w szczególności w czasie imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum, mogą być wykonywane fotografie lub materiały wideo. Uczestnictwo w tych działaniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku w celach realizacji zadań statutowych Muzeum. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Muzeum, www.muzeumkresow.eu, w zakładce „RODO”.
10. Użytkownicy Parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z obiektu innym osobom.
11. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów, a także ogólnie przyjętych norm zachowań w miejscach publicznych, pracownicy Muzeum są uprawnieni do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności mają prawo zwrócić uwagę niewłaściwie zachowującym się osobom, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z Parku, a w razie odmowy wezwać przedstawicieli policji w celu podjęcia interwencji.
12. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Treść regulaminu wraz z informacjami o możliwym całościowym lub częściowym wyłączneniu Parku z użytkowania zamieszczone są na stronie internetowej Muzeum, www.muzeumkresow.eu, w zakładce „zaplanuj wizytę” oraz, do wglądu, na tablicy ogłoszeń w Muzeum.
14. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować listownie na adres muzeum: Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów, telefonicznie: 16 632 18 02 lub przesyłać na adres mailowy Muzeum Kresów w Lubaczowie: biuro@muzeumkresow.eu.