Regulamin zwiedzania Zespołu Cerkiewnego w Radrużu

I. INFORMACJE OGÓLNE
 
1. Użyte w regulaminie określenie Zespół Cerkiewny oznacza: cerkiew pw. św. Paraskewy, dzwonnicę,  tzw. Dom Diaka (dawną kostnicę), cmentarz przycerkiewny, mur z dwiema bramami, dwa cmentarze poza obrębem murów wokół cerkwi, budynek muzealny (dawny sklep) oraz tereny zielone wokół budynku muzealnego, stanowiące integralne części Zespołu Cerkiewnego. 
2. Użyte w regulaminie określenie Muzeum oznacza Muzeum Kresów w Lubaczowie – właściciela Zespołu Cerkiewnego.
3. Zespół Cerkiewny jest kompleksem o wyjątkowej wartości, o czym świadczą wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Listę Pomników Historii, a także ujęcie w rejestrze zabytków.
4. Tereny zielone wokół budynku muzealnego a także dwa cmentarze poza obrębem murów wokół cerkwi mają charakter otwarty – można zwiedzać je w dowolnym czasie, samodzielnie, na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych, bez zakupu biletu wstępu. 
5. Podstawą wejścia na teren w obrębie murów wokół cerkwi, w tym do samej cerkwi, jak również na ekspozycje w budynku muzealnym jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
6. Bilet wstępu można zakupić w kasie biletowej znajdującej się w budynku muzealnym. 
7. Teren w obrębie murów wokół cerkwi, w tym samą cerkiew, jak również ekspozycje w budynku muzealnym można zwiedzać wyłącznie w obecności przewodnika, innego pracownika Zespołu Cerkiewnego lub Muzeum. 
8. Przebywanie na terenie Zespołu Cerkiewnego oraz zakup biletu oznaczają akceptacje niniejszego Regulaminu.
9. Zespół Cerkiewny można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 
10. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Zespołu Cerkiewnego odpowiadają opiekunowie prawni. 
11. Za grupy zorganizowane, w szczególności grupy osób niepełnoletnich odpowiadają osoby, którym opiekunowie prawni powierzyli nad nimi opiekę: nauczyciele, wychowawcy lub inne osoby pełnoletnie pełniące funkcje opiekunów.
12. Godziny otwarcia terenu w obrębie murów wokół cerkwi, w tym samej cerkwi, jak również ekspozycji w budynku muzealnym, ceny biletów wstępu wraz z przysługującymi ulgami, dzień bezpłatnego wstępu oraz dni, w których wskazane obiekty są nieczynne dla zwiedzających, określa Zarządzenie Dyrektora Muzeum.
13. Informacje zawarte w pkt. I.12, wraz z informacjami o możliwości czasowego zamknięcia Zespołu Cerkiewnego lub jego części dla zwiedzających, a także treść regulaminów zwiedzania zamieszczone są na stronie internetowej Muzeum, www.muzeumkresow.eu, w zakładce „zaplanuj wizytę” oraz, do wglądu, na tablicy ogłoszeń w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym.
 
II. CENY I RODZAJE BILETÓW, REZERWACJE, USŁUGI PRZEWODNICKIE
 
1. Tereny zielone wokół budynku muzealnego a także dwa cmentarze poza obrębem murów wokół cerkwi mają charakter otwarty – można zwiedzać je w dowolnym czasie, samodzielnie, na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych, bez zakupu biletu wstępu. 
2. Podstawą wejścia na ekspozycje w budynku muzealnym oraz na teren w obrębie murów wokół cerkwi, w tym do samej cerkwi, jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
3. Bilet uprawnia do jednorazowego zwiedzania.
4. Bilet ulgowy, za okazaniem ważnego dokumentu, przysługuje: 
a) uczniom, słuchaczom kolegiów, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902, art. 10, ust. 3a, pkt. 1–6);
b) pracownikom służb społecznych;
c) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
d) nauczycielom, zgodnie z ustawą o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902, art. 10, ust. 3a, pkt. 8);
e) kombatantom;
f) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
g) przewodnikom zewnętrznym lub pilotom, którzy zwiedzają wystawę z co najmniej 10-osobową grupą.
5. Bilet bezpłatny, za okazaniem ważnego dokumentu, przysługuje: 
a) dzieciom do lat 7;
b) współtwórcom wystaw stałych oraz czasowych w Muzeum, w okresie ich trwania;
c) osobom, które uzyskały zgodę Dyrektora Muzeum; 
d) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 
e) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
f) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
g) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);
h) weteranom i weteranom poszkodowanym.
6. Bilet należy zachować do kontroli. Przewodnik oraz inni pracownicy Zespołu Cerkiewnego mają prawo do sprawdzenia biletu oraz weryfikacji dokumentów uprawniających do ulgi oraz zwolnienia z opłat. 
7. Grupa zorganizowana zobowiązana jest do dokonania rezerwacji. 
8. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 osób, wliczając w to opiekunów grupy.
9. W cenie zakupionego biletu zawiera się usługa przewodnicka. Wyjątkiem jest dzień bezpłatnego wstępu, kiedy zwiedzanie odbywa się bez przewodnika, w obecności pracownika Zespołu Cerkiewnego. W ten dzień usługa przewodnicka jest możliwa po dokonaniu rezerwacji i uiszczeniu dodatkowej opłaty. 
10. Wejścia na teren w obrębie murów wokół cerkwi, w tym do samej cerkwi, odbywają się w określonych godzinach, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Muzeum, www.muzeumkresow.eu, w zakładce „zaplanuj wizytę”, a także na tablicy ogłoszeń w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym. 
11. Rezerwacja terminów zwiedzania dla grup odbywa się pod numerami telefonów: 606-357-108, 530-951-917 oraz adresem mailowym: radruz@muzeumkresow.eu.
 
III. REGULACJE PORZĄDKOWE I PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 
 
1. Zwiedzający oraz osoby przebywające na terenie Zespołu Cerkiewnego zobowiązani są do stosowania zaleceń i uwag przewodnika, innych pracowników Zespołu Cerkiewnego lub Muzeum. 
2. Zespół Cerkiewny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie: rowery, aparaty, plecaki itp.
3. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zawinione uszkodzenie lub zniszczenie mienia muzealnego.
4. W obrębie murów wokół cerkwi, w tym w samej cerkwi oraz w budynku muzealnym obowiązują następujące zakazy: 
a) wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
b) palenia ognia, palenia tytoniu i innych substancji oraz innych substytutów tytoniu (w tym e-papierosów) itp.;
c) przebywania w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających, a także ich stosowania;
d) spożywania napojów i posiłków;
e) dotykania eksponatów; 
f) przemieszczania i niszczenia elementów aranżacji i wyposażenia;
g) wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania; 
h) wejścia na dzwonnicę;
i) wnoszenia broni palnej;
j) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
k) prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych; 
l) hałasowania, biegania i ślizgania się po posadzkach i podłogach;
m) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa.
5. Na terenach zielonych wokół budynku muzealnego a także w obrębie dwóch cmentarzy poza obrębem murów wokół cerkwi, które mają charakter otwarty, obowiązują następujące zakazy:
a) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
b) zaśmiecania terenu,
c) niszczenia i uszkadzania budynków, wraz z ich wyposażeniem, ogrodzenia oraz nagrobków,
d) wprowadzania psów i innych zwierząt (szczególnie dotyczy cmentarzy), za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
e) płoszenia i zabijania zwierząt, 
f) palenia ognisk, grillowania i pozostawiania wszelkich palących się przedmiotów,
g) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
h) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
i) rozbijania namiotów i biwakowania, 
j) powodowania uciążliwego hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Dyrektora Muzeum,
k) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa, 
l) wjazdu wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli oraz quadów, poza miejscami do tego przeznaczonymi, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów po uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum,
m) organizowania imprez bez zgody Dyrektora Muzeum,
n) prowadzenia działalności handlowo-usługowej bez zgody Dyrektora Muzeum,
o) umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń bez zgody Dyrektora Muzeum.
6. Ponadto na terenach zielonych wokół budynku muzealnego a także w obrębie dwóch cmentarzy poza obrębem murów wokół cerkwi, które mają charakter otwarty należy: 
a) zachować szczególną ostrożność podczas silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych oraz burz z uwagi na spadające gałęzie, 
b) wprowadzać – w miejscach do tego przeznaczonych – psy na smyczy, a w wypadku psów ras niebezpiecznych – na smyczy i w kagańcu. 
7. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów, a także ogólnie przyjętych norm zachowań w miejscach publicznych, pracownicy Zespołu Cerkiewnego oraz pracownicy Muzeum są uprawnieni do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności mają prawo zwrócić uwagę niewłaściwie zachowującym się osobom, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z Zespołu Cerkiewnego, a w razie odmowy wezwać przedstawicieli policji w celu podjęcia interwencji.
8. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Zespół Cerkiewny zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania przez wszystkie osoby znajdujące się na jego terenie.
9. Zezwala się fotografować i filmować wyłącznie bez użycia lampy błyskowej i statywu, jedynie do celów prywatnych i pamiątkowych: 
a) fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym; 
b) materiał zdjęciowy oraz filmowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych; 
c) z uwagi na możliwość nieposiadania przez Muzeum praw do wykorzystywania wizerunków niektórych eksponatów do celów innych niż wystawiennicze, zastrzeżeń ze strony właścicieli wizerunków eksponatów, zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, zasad ochrony konserwatorskiej lub możliwość naruszenia praw osób trzecich, fotografowanie może być całkowicie zabronione, o czym informują zwiedzających pracownicy Zespołu Cerkiewnego.
10. W trakcie zwiedzania, wernisaży, wykładów itp. mogą być wykonywane fotografie oraz materiały wideo. Uczestnictwo w tych działaniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku w celach realizacji zadań statutowych Muzeum. 
11. W trakcie warsztatów, zajęć edukacyjnych, wykładów itp. mogą być wykonywane fotografie oraz materiały wideo. Uczestnictwo w tych działaniach wymaga pisemnej zgody uczestników lub ich prawnych opiekunów na udostępnienie wizerunku w celach realizacji zadań statutowych Muzeum. 
12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Muzeum, www.muzeumkresow.eu, w zakładce „RODO”. 
13. Zgody Dyrektora wymaga prowadzenie następujących działań w przestrzeni Muzeum:
a) fotografowanie i filmowanie we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
b) wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zespół Cerkiewny w celach innych niż niekomercyjny użytek osobisty; 
c) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycja usług);
d) organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych;
e) prezentowanie transparentów, symboli i emblematów.
 
IV. SYTUACJE NADZWYCZAJNE ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU, ZDROWIU LUB MIENIU MUZEUM
 
1. W przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego zwiedzający są zobowiązani  natychmiast powiadomić o tym opiekuna ekspozycji albo innego pracownika Zespołu Cerkiewnego lub użyć ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP).
2. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną i natychmiastowego opuszczenia Zespołu Cerkiewnego wyznaczonymi  drogami i wyjściami ewakuacyjnymi.
 
V. INFORMACJA O SYSTEMIE MONITORUJĄCYM
 
1. Zespół Cerkiewny jest objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
2. Dane osobowe osób przebywających na terenie Zespołu Cerkiewnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni.
3. Informacja o administratorze danych oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, znajdują się na stronie Muzeum, www.muzeumkresow.eu, w zakładce „RODO”.
 
VI. REGULACJE KOŃCOWE 
1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Zespołu Cerkiewnego oraz pracowników Muzeum również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
2. Wejście na teren Zespołu Cerkiewnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować listownie na adres muzeum: Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów, telefonicznie: 16 632 18 02 lub przesyłać na adres mailowy Muzeum Kresów w Lubaczowie: biuro@muzeumkresow.eu lub Zespołu Cerkiewnego w Radrużu: radruz@muzeumkresow.eu