Regulamin zwiedzania Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie, określający szczególne środki bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-CoV-2

Zespół Cerkiewny w Radrużu – Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie, zwany dalej Zespołem Cerkiewnym, jest ponownie udostępniany dla zwiedzających od 1 lutego 2021 r., po okresie ponownego zamknięcia związanego z epidemią koronawirusa Sars-CoV-2.

 1. Zwiedzający Zespół Cerkiewny w Radrużu zobowiązani są do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa wg aktualnych wytycznych Rządu RP. Z obowiązku tego zwolnione są dzieci do 5. roku życia oraz osoby legitymujące się specjalnym zaświadczeniem lekarskim.
 2. Zwiedzający Zespół Cerkiewny zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Pojemniki z płynem dezynfekcyjnym znajdują się w budynku muzealnym: przy wejściu do obiektu oraz w toaletach.
 3. Bezpośrednio przy kasie biletowej w budynku muzealnym powinna znajdować się jedna osoba. Inne osoby powinny oczekiwać na swoją kolej z zachowaniem 1,5 m dystansu.
 4. Zwiedzanie Zespołu Cerkiewnego odbywa się indywidualnie lub z przewodnikiem, przy czym:
 1. indywidualnie można zwiedzać wystawy czasowe w budynku muzealnym oraz dwa cmentarze poza obrębem murów wokół cerkwi, stosując się do obowiązującego Regulaminu zwiedzania Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, a w wypadku cmentarzy również do obowiązujących przepisów przebywania w przestrzeni publicznej,
 2. zwiedzanie cerkwi oraz obiektów w obrębie murów przy cerkwi – indywidualne lub grupowe – jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem lub pod kontrolą pracownika Zespołu Cerkiewnego,
 3. grupa zwiedzających nie może przekroczyć 10 osób, a każda z nich oraz przewodnik powinni zachować dystans 1,5 metra od siebie,
 4. w cerkwi może przebywać jednocześnie do 5 osób,
 5. w budynku muzealnym może przebywać jednocześnie do 10 osób,
 1. Obowiązuje zakaz wejścia na dzwonnicę przez zwiedzających.
 2. Obowiązuje zakaz używania windy przez zwiedzających w budynku muzealnym.
 3. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodnika lub innego pracownika Zespołu Cerkiewnego.
 4. Zakup biletu stanowi akceptację niniejszego zarządzenia.
 5. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaże, finisaże, prelekcje, konferencje itd.) są możliwe wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się obowiązujący Regulamin zwiedzania Zespołu Cerkiewnego.
 7. Powyższe środki bezpieczeństwa mogą ulec zmianie w wyniku wprowadzenia nowych zaleceń sanitarnych oraz obostrzeń.
 8. Treść regulaminu zwiedzania Zespołu Cerkiewnego wraz z regulaminami określającymi szczególne środki bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zmianami w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Muzeum Kresów w Lubaczowie: www.muzeumkresow.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.