Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Celem projektu są wspólne, polsko-ukraińskie działania mające na celu promocję i ochronę materialnego dziedzictwa regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury cerkiewnej. Jest to niezwykle istotny element krajobrazu kulturowego zarówno na Zakarpaciu (Ukraina), jak i w powiecie lubaczowskim (Polska), o ogromnym potencjale dla rozwoju turystyki.
Do projektu wytypowano po dziesięć obiektów w Ukrainie i w Polsce. Po stronie ukraińskiej są to cerkwie na terenie obwodu zakarpackiego (we wsiach: Huklywe, Nowosielica, Kołoczawie, Jasinie, Użoku, Danyłowie, Likitsarach, Średnich Wodach oraz w Użhorodzie), po stronie polskiej cerkwie w powiecie lubaczowskim (we wsiach: Borchów, Gorajec, Kowalówka, Łówcza, Łukawiec, Nowe Brusno, Prusie, Szczutków i Radruż).  Trzy z nich, cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie, cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Użoku oraz cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu, w 2013 r. zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W ramach projektu zaplanowano m.in. dwie edycje warsztatów na temat ochrony i konserwacji drewnianej architektury sakralnej oraz integracji spuścizny kulturowej z rynkiem turystycznym, wspólne atelier dla fotografów, dzięki którym pozyskane zostaną wysokiej jakości materiały promocyjne poszczególnych obiektów, wspólne wystawy fotografii w Ukrainie i w Polsce oraz wirtualne wycieczki po wybranych obiektach sakralnych. Wszystkie materiały będą ogólnie dostępne w Internecie. 
Projekt ożywi turystykę sakralną w regionie Karpat, poprawi jej wizerunek, zwiększając tym samym atrakcyjność niewielkich, ale wartościowych ośrodków wiejskich.

Beneficjent wiodący
Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej "Zakarpacie" Obwodu Zakarpackiego

Beneficjent
Muzeum Kresów w Lubaczowie

Numer projektu: PBU2/0881/18, priorytet: 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
Cel tematyczny: Dziedzictwo
Czas trwania projektu: 1.11.2019–31.10.2020 (przedłużony do 30.04.2020)
Łączny budżet projektu: 66 585,00 Euro, dofinasowanie z EIS: 59 926,50 Euro