Image Alt

Dział Historyczny

Dział Historyczny Muzeum Kresów w Lubaczowie gromadzi i kataloguje zbiory historyczne dotyczące historii Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego, Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego oraz Kresów dawnej Rzeczpospolitej. Pracownicy działu organizują także wystawy czasowe o charakterze historycznym, prowadzą pracę naukowo-badawczą, uczestniczą w działalności edukacyjnej i obsłudze zwiedzających muzeum oraz podejmują inicjatywy mające na celu ratowanie dóbr kultury materialnej.

Zbiory działu liczą obecnie ponad 3600 pozycji inwentarzowych i nieprzerwanie są wzbogacane drogą darów i zakupów. Są to przede wszystkim dokumenty i fotografie, a także militaria, numizmaty, druki ulotne, biżuteria, sztandary, mundury różnych formacji wojskowych czy pamiątki związane z ważnymi postaciami w historii miasta czy całego regionu.

Najstarszymi obiektami w dziale historycznym są numizmaty – monety rzymskie i bizantyjskie oraz pochodzące z okresu od XVI do XX w. Jednym z ciekawszych znalezisk jest skarb z Lublińca Starego zawierający 35 monet z pierwszej połowy XVII w.: trojaki, szóstaki, orty gdańskie i koronne, a także monety obce: talary i dukaty, w tym złoty dukat niderlandzki z 1611 r. Znaczną część zbiorów działu stanowią militaria pochodzące z okresu od XIV do II poł. XX w., m.in.: broń sieczna i obuchowa, broń palna krótka i długa, broń artyleryjska, sprzęt wojskowy oraz umundurowanie żołnierzy. Na uwagę zasługuje także przywilej króla Zygmunta III Wazy (z zachowaną pieczęcią królewską) dla miasta Płazowa z 1619 r.

Część z eksponatów zgromadzonych w kolekcji historycznej odnajdziemy na wystawie stałej „Dzieje miasta i regionu”. Są to m.in. muzealia związane ze starostwem lubaczowskim, okresem I Rzeczpospolitej oraz zaborami, dążeniami Polaków do odzyskania niepodległości, walkami polsko-ukraińskimi w 1918 r., w tym walkami o Lubaczów, 39. Pułkiem Piechoty Strzelców Lwowskich, okresem II wojny światowej (walkami wrześniowymi, okresem okupacji sowieckiej i niemieckiej), osobą płk Stanisława Dąbka oraz gen. Józefa Kustronia, Armią Krajową i ruchem oporu podczas II wojny światowej, walkami polsko-ukraińskimi w latach 1943–1947, Polską Rzeczpospolitą Ludową, czasami „Solidarności” czy wreszcie wizytą Jana Pawła II w Lubaczowie w 1991 r.

Dział historyczny wykonuje także kwerendy z zakresu historii regionalnej oraz – w kontekście posiadanych zbiorów – Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Informacje na temat konkretnych wydarzeń i postaci historycznych udzielane są wszystkim osobom zainteresowanym m.in. uczniom, studentom, autorom publikacji i filmów, osobom i rodzinom poszukującym swoich przodków, a w przeszłości mieszkającym na terenie obecnego powiatu lubaczowskiego.

Opiekunem Działu Historycznego jest Dariusz Sałek, adiunkt, historyk, kontakt: tel.: +48 16 632 18 02, email: [email protected]

Eksponaty działu historycznego

Z muzealnej kolekcji

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content