Deklaracja dostępności

Muzeum Kresów w Lubaczowie jest samorządową instytucją kultury Powiatu Lubaczowskiego i Województwa Podkarpackiego z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 4 w Lubaczowie, która dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.muzeumkresow.eu zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Kresów w Lubaczowie opublikowanej pod adresem www.muzeumkresow.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-15.

Dane teleadresowe jednostki:

Muzeum Kresów w Lubaczowie:
Telefon: +48 16 632 18 02,
NIP: 793 136 63 79,
REGON: 651425959,
E-mail: [email protected],
Adres korespondencyjny: ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Muzeum Kresów w Lubaczowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej::zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,  

– dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego, 

– brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona www.zopgkor.pl spełnia wymagania w 96,35 %.

Ułatwienia na stronie:

  1. możliwość zmiany wielkości tekstu,
  2. wyłączenie kolorów,
  3. zmiana kontrastu,
  4. odwrócone kolory,
  5. jasne tło,
  6. podświetlane linki,
  7. czytelna czcionka,
  8. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały,
  9. możliwość resetowania ustawień,
  10. Serwis został zbudowany w oparciu o „Responsive Web Design” (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. W urządzeniach mobilnych takich jak smartfony i tablety serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest: Andrzej Rychlewski, Pracownia Informatyczno-Graficzna Muzeum Kresów w Lubaczowie, e-mail: [email protected], tel. 16 632 18 02.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl, Biuro rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, [email protected], Tel. +48 800 676 676 (połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych), w poniedziałki w godz. 10.00-18.00, oraz wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00.

Dostępność architektoniczna:

W opracowaniu.

Koordynatorem do spraw dostępności w Muzeum Kresów w Lubaczowie jest: ……………………

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content