Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Muzeum Kresów w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?
Muzeum Kresów w Lubaczowie przetwarza Państwa dane wyłącznie w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Muzeum Kresów na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Muzeum Kresów w Lubaczowie

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych  przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań przez Muzeum Kresów w Lubaczowie, jest Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie z siedzibą Ul. Sobieskiego 4 w Lubaczowie. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z dyrektorem Muzeum Kresów w Lubaczowie poprzez email: [email protected] oraz pod numerem telefonu 166321802 lub z inspektorem ochrony danych osobowych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Z Inspektorem ochrony danych w Muzeum Kresów w Lubaczowie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

W jakim celu Muzeum Kresów w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Muzeum Kresów w Lubaczowie na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Kto jest odbiorcą moich danych?
Muzeum Kresów w Lubaczowie nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, aniżeli tym którym Muzeum Kresów w Lubaczowie powierzyło do przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Muzeum Kresów w Lubaczowie nie będzie  przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum Kresów w Lubaczowie?
Dane osobowe  będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa..

Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Muzeum Kresów w Lubaczowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO) ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Muzeum Kresów w Lubaczowie narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skąd Muzeum Kresów w Lubaczowie ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są podania/wnioski złożone do Muzeum Kresów w Lubaczowie W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Muzeum Kresów w Lubaczowie ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Muzeum Kresów w Lubaczowie z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Nie

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Muzeum Kresów w Lubaczowie zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Muzeum Kresów w Lubaczowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.
Muzeum Kresów w Lubaczowie rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Muzeum Kresów w Lubaczowie lub osobę działającą w jego imieniu:

  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje ucznia/rodzica listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klient, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek Klient powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klient może złożyć wypełniony wniosek w Muzeum Kresów w Lubaczowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Muzeum Kresów w Lubaczowie żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Muzeum Kresów w Lubaczowie

W imieniu Muzeum Kresów w Lubaczowie inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

Muzeum Kresów w Lubaczowie nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Muzeum Kresów w Lubaczowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected]

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content