Image Alt

Biblioteka

Księgozbiór jako niezbędny element podstawowej pracy kolekcjonerskiej, wstawienniczej i naukowo-badawczej towarzyszy Muzeum Kresów w Lubaczowie od samego początku jego istnienia.

Formalne usankcjonowanie biblioteki jako działu zostało zapisane w statucie muzeum w 1984 r. Po adaptacji dawnego spichlerza podworskiego na siedzibę muzeum w 1986 r., biblioteka uzyskała rangę specjalistycznej i naukowej. W bibliotece gromadzone są zbiory z dziedzin reprezentowanych w Muzeum: archeologii i przyrody, historii, historii sztuki i rzemiosła artystycznego, etnografii, a także szeroko pojętego regionalizmu. Ważną rolę pełni księgozbiór podręczny, który zawiera liczne słowniki, bibliografie, encyklopedie, katalogi, informatory wystaw, przewodniki muzealne i turystyczne.

W zakresie księgozbioru regionalnego biblioteka udostępnia szeroki zakres wydawnictw własnych muzeum, jak albumy, materiały z sesji naukowych, katalogi i foldery wystaw, kalendarze oraz pocztówki. Dostępne są również wydawnictwa działającego przy muzeum Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej oraz innych instytucji samorządowych i organizacji regionalnych z terenu powiatu lubaczowskiego.

Od samego początku swego istnienia, a szczególnie po zmianie nazwy na „Muzeum Kresów w Lubaczowie” duży nacisk położono na gromadzenie wydawnictw związanych z dziejami i kulturą dawnych Kresów Rzeczpospolitej. W tym zakresie wyróżnia się m.in. dział „Lwowiana”.

Muzeum rozwija swoje zbiory biblioteczne poprzez zakupy i dary, prowadzi także wymianę z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi. Wśród ofiarodawców prywatnych wymienić można m.in. dra Zdzisława Koniecznego z Przemyśla, prof. dr. hab. Mieczysława Wieliczko z Lublina, Jerzego Tabaczka z Lubaczowa czy Stanisława Barana z Berlina. Zbiory kresowe wzbogaciły się w ostatnich latach dzięki przekazom Tadeusza i Jacka Bagińskich z Elbląga oraz Tadeusza Szynkowskiego z Zalesia Górnego.

Do kategorii zbiorów specjalnych można zaliczyć interesujący zbiór starodruków oraz wydawnictw związanych z kulturą żydowską i ukraińską. Licznie reprezentowane są zabytkowe druki liturgiczne, zarówno obrządku rzymsko- jak i grekokatolickiego. W tym dziale znajdują się również wydawnictwa kartograficzne i zbiory wycinków prasowych.

Obecnie zbiory liczą 5,2 tys. woluminów. Służą one nie tylko pracownikom muzeum. Korzystają z nich również pracownicy naukowi, nauczyciele, doktoranci, studenci i uczniowie oraz miłośnicy historii lokalnej i dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Opiekunem muzealnej Biblioteki jest Grażyna Żurawel, starszy bibliotekarz.

Ze zbiorów bibliotecznych można skorzystać wyłącznie na miejscu, w czytelni w siedzibie głównej muzeum, po wcześniejszym umówieniu się: tel. + 48 16 632 18 02, email: grazyna.zurawel[at]muzeumkresow.eu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój