Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap V

Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap V

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 r. na tzw. dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie objęły 6 nagrobków położonych w centralnej części cmentarza.

Pochodzące z XIX/XX w. nagrobki zostały wykonane w ludowym ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym i są integralną częścią Zespołu Cerkiewnego pw. św. Paraskewy, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i Listę Pomników Historii. Cmentarze stanowią wyróżniający się element lokalnego krajobrazu kulturowego, a co za tym idzie ich stan techniczny znacząco wpływa na odbiór estetyczny całego założenia.

Celem realizowanych rokrocznie prac konserwatorskich jest uchronienie nagrobków, uznanych za bezcenne dla światowego dziedzictwa kulturowego, przed postępującą degradacją. Pozwoli to zachować pamięć o dawnych mieszkańcach Radruża i wiernych radrużańskiej parafii, którzy opuścili ziemię lubaczowską wraz z końcem II wojny światowej.

Prace remontowo-konserwatorskie zrealizowano w całości ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu. Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł. Wykonawcą prac była Joanna Głaz – Anna Leśniak – Konserwacja Dzieł Sztuki s.c. z siedzibą w Zakopanem.

 

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

NAZWA PROJEKTU

Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap V

Wartość Projektu

25 000,00 zł

Finansowanie

25 000,00 zł – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z/s w Przemyślu

Czas trwania

2022

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content