Muzeum Kresów w Lubaczowie

O drewnianej architekturze sakralnej Podkarpacia na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego

W środę, 12 kwietnia 2023 r., w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego, w trakcie którego rozmawiano o drewnianej architekturze sakralnej, jako jednej z najważniejszych części dziedzictwa kulturowego Podkarpacia. W trakcie obrad Zarządu poruszono problematykę m.in. Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Obok marszałka Władysława Ortyla w posiedzeniu Zarządu wzięli w udział m.in. wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch oraz członek zarządu Anna Huk, a także sekretarz Lesław Majkut i skarbnik Janina Jastrząb. Ponadto gośćmi wyjazdowego posiedzenia byli miejscowi samorządowcy m.in. radna województwa Monika Brewczak, starosta sanocki Stanisław Chęć, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, Alicja Pocałuń – wójt Gminy Dydnia, ks. Mikołaj Kostecki – kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Jarosław Serafin – dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, Janusz Mazur – kustosz Działu Etnografii i Budownictwa Drewnianego Muzeum Kresów w Lubaczowie, Krzysztof Strzyż – nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, a także Andrzej Wrona z biura poselskiego posła Adama Śnieżka.

O funkcjonowaniu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na tle instytucji kultury Województwa Podkarpackiego, a przede wszystkim o znaczeniu architektury drewnianej w kontekście zasobów dziedzictwa kulturowego Podkarpacia oraz działalności Wojewódzkich Instytucji Kultury mówił Robert Godek – dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP. Marcin Krowiak – dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, a zarazem gospodarz spotkania poruszył istotne kwestiach ochrony przeciwpożarowej drewnianych obiektów zabytkowych będących w zasobach sanockiego skansenu. Wiele czasu poświęcono także zespołowi cerkiewnemu w Radrużu, który jest oddziałem Muzeum Kresów w Lubaczowie. O historii, popularyzacji i ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO mówił Janusz Mazur.

Szlak Architektury Drewnianej jest znakomitą międzyregionalną wizytówką Podkarpacia. O jego zaletach i walorach mówiła Wioletta Rejman dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Drewniana architektura sakralna stanowi jedną z najważniejszych części dziedzictwa kulturowego Podkarpacia i całej Polski, również w wymiarze europejskim i światowym. Wiele z cennych drewnianych obiektów uległo zniszczeniu w wyniku kolejnych wojen światowych i wydarzeń im towarzyszących, pożarów, upływu czasu i zachodzących zmian cywilizacyjnych. Mimo to aktualnie na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 229 drewnianych świątyń posiadających status obiektów zabytkowych, w tym 98 kościołów rzymskokatolickich, 128 cerkwi, głównie greckokatolickich, 2 kościoły polskokatolickie i jeden dawny zbór luterański. Do tego katalogu należałoby doliczyć zrekonstruowaną w latach 2014-2021 na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku synagogę z Połańca oraz liczną grupę kapliczek i kaplic drewnianych rozsianych po niemal wszystkich miejscowościach w naszym regionie.

Kolejna część wyjazdowego posiedzenia zarządu miała czynny charakter. Członkowie zarządu wraz z zaproszonymi gośćmi zwiedzali ekspozycję „Ikona karpacka” w parku etnograficznym. Są to zbiory ikonograficzne od XV do XX wieku, w tym ikonostas z Ulucza. Następnie zobaczyli cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, która była przedmiotem zainteresowania podczas dyskusji zarządu. Cerkiew jest oddziałem terenowym sanockiego muzeum. Należy do najstarszych zachowanych przykładów architektury cerkiewnej na terenie Polski.

Tekst i fot.: Tomasz Leyko, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content