Muzeum Kresów w Lubaczowie

O zrównoważonej turystyce w Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie panelowej „Turystyka zrównoważona w praktyce opiekunów i zarządców dziedzictwa”, która odbędzie się w piątek, 13 października 2023 r., o godz. 12 w Bramie Poznania, siedzibie Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. W debacie, którą poprowadzi Aleksandra Chabiera z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wezmą udział Jędrzej Kałużny (Spycimierskie Boże Ciało), Emilia Pawnuk (Twierdza Srebrna Góra), Renata Stachańczyk (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Park Mużakowski) oraz Piotr Zubowski (Muzeum Kresów w Lubaczowie), który opowie o funkcjonowaniu Zespołu Cerkiewnego w Radrużu.

Celem spotkania będzie dyskusja na temat problematyki zrównoważonego rozwoju w działalności różnych podmiotów zarządzających dziedzictwem. W rozmowie wezmą udział zarządcy dziedzictwa materialnego, niematerialnego i przyrodniczego, które sankcjonowane jest przez prawne formy ochrony. W takim gronie zostanie postawione pytanie o relacje między codziennymi wyzwaniami w organizowaniu oferty kulturowej, a postulatami rozwoju zrównoważonego oraz współczesnymi kryzysami.

Debata odbędzie się na podsumowanie dwóch dni konferencji „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona”.

Konferencja to spotkanie osób z różnych dziedzin, obszarów badawczych i aktywności społecznych, które prezentują swoje refleksje na temat problematyki ochrony i interpretacji dziedzictwa. Konferencja stanowi część debaty, realizowanej od 2019 r. Inicjując działalność naukowo-badawczą Poznańskie Centrum Dziedzictwa dąży do rozwijania pojęcie interpretacji, aby było odpowiednim narzędziem ochrony dziedzictwa. W centrum dyskusji stoi zagadnienie publicznego dyskursu dziedzictwa, które chcemy analizować z różnych perspektyw współczesnej nauki i praktyki dotyczącej dziedzictwa, pamięci, edukacji i turystyki. Tematem wiodącym edycji w 2023 roku jest turystyka zrównoważona.

Zjawisko turystyki pozostaje w ścisłych relacjach z szeroko pojętym dziedzictwem. Doświadczenie materialnej, niematerialnej i przyrodniczej spuścizny opiera się na relacjach zakorzenionych w kulturze oraz kreowanych poprzez interpretację dziedzictwa. Fenomen turystyki ma niebagatelny wpływ na wszystkie podmioty uczestniczące w tym procesie: zarówno samych odbiorców, jak i zarządców, opiekunów dziedzictwa, ale także faktycznych depozytariuszy – społeczności lokalnej. Dominujące współcześnie podejście postuluje turystykę zrównoważoną.

Będąc odpowiedzią na koncepcję zrównoważonego rozwoju, turystyka o takim charakterze zakłada zintegrowane zarządzanie dziedzictwem oraz aktywnością turystyczną w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz kulturę lokalną, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wpływu społecznego i ekonomicznego. Tak zarysowana koncepcja funkcjonuje jako uniwersalna idea, ugruntowana w strategicznych dokumentach i promowana m.in. przez Światową Organizację Turystyki czy Unię Europejską.

Więcej informacji (program) na stronie Poznańskiego Centrum Dziedzictwa >>>

Fotorelacja z debaty panelowej w obiektywie Łukasza Gdaka (zbiory Poznańskiego Centrum Dziedzictwa)
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content