Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zakończyły się prace pielęgnacyjne przy zabytkowym drzewostanie w Zespole Cerkiewnym w Radrużu

Zakończyły się prace pielęgnacyjne przy zabytkowym drzewostanie, który jest integralną częścią drewnianej architektury cerkiewnej oraz kamiennej rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie. Prace zostały sfinansowane ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace pielęgnacyjne zostały przeprowadzone na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosnącego na terenie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, która w 2022 r. została opracowana na zlecenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace zostały zrealizowane przez firmę ArbForest Rafał Sokulski z siedzibą w Nisku, która posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w pielęgnacji drzewostanu na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. Łączny koszt prac wyniósł 30 000,00 zł.

W sierpniu wykonawca rozpoczął prace pielęgnacyjne wyznaczonych drzew. Obejmowały one wykonanie cięć sanitarnych, korekcyjnych, usuwanie jemioły z korony oraz zakładanie wiązań specjalistycznych (dynamicznych i statycznych). Wymieniony zakres prac obejmował 35 drzew rosnących na trzech działkach w Zespole Cerkiewnym w Radrużu, teren tzw. małego i dużego cmentarza oraz bezpośrednie sąsiedztwo muru cerkiewnego. Usunięto suche, obumierające oraz złamane i nadłamane, posiadające inne defekty gałęzie i konary, stwarzające zagrożenie dla użytkowników oraz stanowiące potencjalne źródło dalszych infekcji szkodników i patogenów. Na pięciu drzewach (4 lipy drobnolistne i 1 klon jawor) założono specjalistyczne wiązania wzmacniające, celem zabezpieczenia m.in. przed złamaniem i upadkiem drzewa. Z 23 drzew, głównie lip oraz klonów, usunięto pasożytniczą jemiołę, umiejscowioną w mniejszym lub większym nasileniu w koronach drzew. Poza tym dokonano frezowania karp korzeniowych, które pozostały po ścięciu drzew w poprzednich latach. Wszystkie prace wykonano zgodnie z umową i kosztorysem. Prace zostały odebrane komisyjnie bez żadnych zastrzeżeń w dn. 21 września 2023 r. Ponadto poza projektem na dużym cmentarzu wycięto 2 drzewa (lipa drobnolistna i grab pospolity) zagrażające bezpieczeństwu użytkowników terenu oraz rzeźbie nagrobnej.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój