Image Alt

Klasy 4–6

KLASY 4–6

Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów klas 4–6 do udziału w zajęciach muzealnych: lekcjach i warsztatach, które są wyjątkową okazją do bezpośredniego kontaktu z eksponatami i cennymi dziełami sztuki. Wykorzystujemy różne metody aktywizujące, mające pobudzić dzieci do samodzielnego myślenia, wyrażania własnych opinii oraz twórczego działania (karty pracy, dyskusja, praca w grupach). Zajęcia wzbogacamy licznymi materiałami edukacyjnymi i zabawami plastycznymi. Szczególnym zainteresowaniem i sympatią dzieci cieszą się warsztaty artystyczne, a także o innej tematyce: archeologicznej, historycznej czy etnograficznej.

 

LEKCJE, WARSZTATY, GRY, ZABAWY EDUKACYJNE

 

LEGENDY I FAKTY. DZIEJE LUBACZOWA WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU

Początki dziejów Lubaczowa odkrywane są przez archeologów i opisywane przez historyków na podstawie nielicznych zapisów źródłowych, mówiących o powstaniu grodu oraz miasta. Uczniowie dokonują analizy zabytków archeologicznych i źródeł pisanych oraz spróbują określić charakter osady grodowej, podgrodzia i miasta lokowanego na prawie niemieckim. Na zakończenie uczestnicy zaprezentują komiks o pochodzeniu nazwy grodu i miasta.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy historycznej, pogadanka, praca z eksponatami, materiałami źródłowymi i literackimi, warsztaty

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

O DOKUMENTACH I STARODRUKACH RĘCZNIE PISANYCH

W zbiorach Muzeum przechowywane są najstarsze i unikatowe rękopisy i starodruki związane z Lubaczowem i ziemią lubaczowską, jak np. przywilej dla miasta Płazowa króla Zygmunta III Wazy wraz z królewską pieczęcią. W toku zajęć przybliżamy historię pisma oraz zasady kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania. Poznajemy przykłady kaligrafii na podstawie zbiorów muzealnych. Sporządzamy własne dokumenty i pieczęcie, piszemy gęsim piórem.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna, praca własna dzieci, ćwiczenia z kaligrafii, sporządzanie dokumentów i pieczęci

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

O HISTORII GARNCARSTWA

Kto i kiedy wynalazł pierwsze garnki? Jak i z czego je wyrabiano? Dlaczego garncarstwo tak spodobało się pierwszym, neolitycznym rolnikom? Z jakich powodów jest oznaką osiadłego trybu życia? Wspólnie szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę stałą „Dzieje ziemi lubaczowskiej”, poznajemy wybrane przykłady neolitycznej ceramiki, wykonujemy naczynia tradycyjną techniką garncarską.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy, prezentacja multimedialna, warsztaty

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO

W czasie zajęć skupiamy się na kulturze materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej. Poznajemy życie codzienne, podstawowe formy gospodarki wiejskiej, zajęcia wiejskie, rzemiosło, kulturę, również tę niematerialną, oraz sztukę. Wszystko w oparciu o cykl przemian natury i kalendarz świąt chrześcijańskich, w Kościele katolickim obrządku rzymskiego i greckiego.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy, praca z eksponatami muzealnymi, źródła archiwalne i literackie, quiz

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

O TKACKICH DZIEJACH W REGIONIE

To nie do wiary, jak wprawna ręka z burzy kłaczków potrafi stworzyć nić, z której powstają kunsztowne tkaniny: kilimy, dywany czy płótna. Prząść i tkać nauczył się człowiek już w czasach pradawnych, ale prawdziwy rozwój tkactwa nastąpił później. W toku zajęć przybliżamy dzieje tkactwa na ziemi lubaczowskiej, poznamy warsztat tkacki, narzędzia i materiały pomocne w tkaniu oraz tkaniny i stroje ludowe. W części warsztatowej wykonujemy miniaturę tkacką „Kolorowy pasiak”.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy, pogadanka, praca własna uczniów, warsztaty miniatury tkackiej

>>> Czas trwania: 120 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

TRADYCJE SZTUKI LUDOWEJ – WYCINANKA

Wycinanka regionu lubaczowskiego – fascynacje, wzornictwo, twórcy. Kolorowe wycinanki, dzieła ludowych artystów, powstawały z potrzeby przedstawienia otaczającego świata. W uproszczony sposób ukazywały przyrodę, zwierzęta, ludzi. Wykonywane z papieru, bez wcześniejszego szkicowania wzoru, nożyczkami do strzyżenia owiec stanowiły oryginalną dekorację ścian wiejskich domów. Na wybranych przykładach poznajemy historię wzornictwa, sylwetki lokalnych twórców, wykonujemy własne wycinanki.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: prezentacja multimedialna, pogadanka, zwiedzanie wystawy, warsztaty plastyczne

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

POD TATARSKIM BUŃCZUKIEM

Historia najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską i ich skutki. Od XIII stulecia Tatarzy najeżdżali na ziemie polskie i litewskie, przekraczając Bug, Wisłę, a nawet docierając nad Odrę. Na ziemi lubaczowskiej szczególną pamięć kultywuje się o wschodnich najazdach z XVII w., a zwłaszcza ostatniego, z 1672 r., kiedy czambuł tatarski przepędził hetman Jan Sobieski. W trakcie zajęć muzealnych poznajemy historię najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską, ich skutki, wpływ na rozwój Lubaczowa i innych miejscowości. Przybliżamy miejsca dotyczące tych wydarzeń, ważniejsze potyczki i związane z nimi legendy.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy historycznej. praca z muzealiami

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

MÓJ BAROKOWY PORTRET

Portret sarmacki jako szczególny wizerunek postaci. Zajęcia służą wyjaśnieniu terminu portret sarmacki poprzez zwrócenie uwagi uczniów na charakterystyczne elementy kultury szlacheckiej: stroje, fryzury, broń i inne akcesoria spotykane w obrazach. Tematem pracy plastycznej może być “portret przodka” wykonany z wykorzystaniem obserwacji wyniesionych z oglądania obrazów.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, pogadanka, zwiedzanie wystaw muzealnych, karty zadań, warsztaty plastyczne

>>> Czas trwania: 120 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

U ŚW. PARASKEWY W RADRUŻU

Najważniejszą częścią Zespołu Cerkiewnego w Radrużu jest cerkiew pw. św. Paraskewy, wzniesiona w końcu XVI w. Obok walorów architektonicznych i historycznych świątynia posiada również cenny wystrój wnętrza. W toku zajęć dzieci dowiadują się jaka jest różnica między ołtarzem w kościele rzymskokatolickim, a ścianą złożona z ikon, czyli ikonostasem w cerkwi greckokatolickiej, co to jest ikona, ikonostas, dlaczego ciągle toczy się spor o to czy ikonę się maluję czy pisze, kim była św. Paraskewa – patronka cerkwi. Wspólnie tworzymy ikonę.

>>> Miejsce: Zespół Cerkiewny w Radrużu

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie cerkwi, pogadanka, prezentacja, tworzenie ikony – kolorowanka

>>> Czas trwania: 120 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

KRZYŻE BRUŚNIEŃSKIE BEZ TAJEMNIC

Co to jej krzyż bruśnieński? To pytanie zadają najczęściej turyści, odwiedzający ziemię lubaczowską oraz Roztocze Wschodnie, widząc zagubione w pejzażu: w szczerym polu czy w środku lasu kamienne krzyże. Odkryjemy historię Brusna Starego, gdzie przez stulecia znajdował się jeden z najważniejszych ludowych ośrodków kamieniarskich na ziemiach polskich. Proponujemy spacer po dwóch zabytkowych cmentarzach, które otaczają cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu. Przybliżymy warsztat bruśnieńskich rzeźbiarzy, poznamy różne formy krzyży oraz symbole występujące na nagrobkach. Czy dwie postacie pod krzyżem to faktycznie „Dwie Maryjki”, jak często potocznie mówimy?

>>> Miejsce: Zespół Cerkiewny w Radrużu

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie cmentarzy, szukanie różnych form nagrobków, zabawy plastyczne, układanie puzzli

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

LEGENDA POWSTANIA STYCZNIOWEGO. DWIE KOBYLANKI

W dniach 1 i 6 maja, w lasach pod Nowym Lublińcem (Kobylanka) gen. Antoni Jeziorański założył warowny obóz i stoczył zwycięskie bitwy. Druga potyczka pod Kobylanką została uznana za jedną z największych, najlepiej przeprowadzonych bitew leśnych w powstaniu. W toku zajęć uczniowie poznają przebieg obu bitew, wykorzystując teksty źródłowe, fotografie oraz mapy.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy historycznej, praca z muzealiami

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby.

 

ŚWIAT NIEZWYKŁYCH WYNALAZKÓW

Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez telefonów komórkowych, komputerów, internetu, a jak wyglądał świat wynalazków np. przed stu laty? Bez czego nie mogli się obyć Wasi prapradziadkowie? Na przykładzie muzealnych eksponatów wyjaśniamy działanie wielu niezwykłych urządzeń.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, praca z zabytkami, projekcja bajek z rzutnika

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

MUZEALNE ABC

Zabawa edukacyjna polegająca na odszukiwaniu zabytków według liter alfabetu. Uczniowie mają do dyspozycji reprodukcje obiektów oraz karty pracy. Wędrują po muzealnych ekspozycjach w ich poszukiwaniu. Zdjęcia zabytków wklejają pod odpowiednią literą na karcie muzealnej, podają nazwę przedmiotu oraz czas jego powstania. Młodzież może spróbować własnych sił w ich opisywaniu. Zabawa odbywa się w zespołach. Zwycięża drużyna, która poprawnie i w jak najkrótszym czasie ułoży muzealny alfabet.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: gra w przestrzeni wystaw stałych, reprodukcje eksponatów, karty pracy

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

Oferta
Informacje praktyczne

Realizacja zajęć:
wtorek–piątek

Forma zajęć:
lekcje, warsztaty, gry, zwiedzanie wystaw, spacery miejskie

Czas trwania:
od 45 do 180 min.

Koszt:
od 7 zł za os.

Kontakt

Barbara Kubrak
tel.: +48 16 632 18 02
email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój