Image Alt

Szkoły średnie

SZKOŁY ŚREDNIE

Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół średnich do udziału w zajęciach muzealnych: lekcjach i warsztatach, które są wyjątkową okazją do bezpośredniego kontaktu z eksponatami i cennymi dziełami sztuki. Wykorzystujemy różne metody aktywizujące, mające pobudzić dzieci do samodzielnego myślenia, wyrażania własnych opinii oraz twórczego działania (karty pracy, dyskusja, praca w grupach). Zajęcia wzbogacamy licznymi materiałami edukacyjnymi i zabawami plastycznymi. Szczególnym zainteresowaniem i sympatią dzieci cieszą się warsztaty artystyczne, a także o innej tematyce: archeologicznej, historycznej czy etnograficznej.

 

LEKCJE I WARSZTATY MUZEALNE

 

PRADZIEJE I WCZESNE ŚREDNIOWIECZE NA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

W toku zajęć rozmawiamy o rozwoju osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na ziemi lubaczowskiej w oparciu o zbiory archeologiczne Muzeum Kresów w Lubaczowie. Poznajemy życie codzienne, zajęcia ludności, elementy kultury materialnej: narzędzia pracy, broń, ozdoby, naczynia. Bazę do zajęć stanowi wystawa stała „Dzieje ziemi lubaczowskiej”.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

POD TATARSKIM BUŃCZUKIEM

Historia najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską i ich skutki. Od XIII stulecia Tatarzy najeżdżali na ziemie polskie i litewskie, przekraczając Bug, Wisłę, a nawet docierając nad Odrę. Na ziemi lubaczowskiej szczególną pamięć kultywuje się o wschodnich najazdach z XVII w., a zwłaszcza ostatniego, z 1672 r., kiedy czambuł tatarski przepędził hetman Jan Sobieski. W trakcie zajęć muzealnych poznajemy historię najazdów tatarskich na ziemię lubaczowską, ich skutki, wpływ na rozwój Lubaczowa i innych miejscowości. Przybliżamy miejsca dotyczące tych wydarzeń, ważniejsze potyczki i związane z nimi legendy.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy historycznej. praca z muzealiami

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

DO NIEPODLEGŁOŚCI RAZ JESZCZE. POWSTANIE STYCZNIOWE W GALICJI

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego jest okazją do przypomnienia wydarzeń związanych z jednym z największych polskich zrywów niepodległościowych. Omawiamy rolę pogranicza cieszanowsko-lubaczowskiego w działaniach powstańczych oddziałów. Teren obu powiatów, lesisty i bagnisty, przylegający do granicy z zaborem rosyjskim, był dobrą bazą powstańczą umożliwiającą organizowanie oddziałów oraz przerzut ludzi, ochotników, broni do południowej części Królestwa Polskiego. Na tym terenie, w lasach pod Nowym Lublińcem gen. Antoni Jeziorański założył obóz warowny i stoczył zwycięskie bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy stałej, praca z muzealiami

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

DROGI LUBACZOWIAN DO NIEPODLEGŁOŚCI 1914-1918

Po upadku monarchii naddunajskiej otworzyła się kwestia przynależności państwowej terenów zamieszkałych m.in. przez ludność polską i ukraińską. Lubaczowianie skupieni w Polskiej Organizacji Wojskowej oraz żołnierze c.k. armii, powracający po latach z różnych frontów działań zbrojnych, stanęli w rodzinnym mieście w obliczu konfliktu ze swoimi sąsiadami, którzy walczyli w imię Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Młodzież zdobędzie umiejętność rozróżniania elementów uzbrojenia wojsk austro-węgierskich, niemieckich i rosyjskich, rozpoznawania strategicznych obiektów wojskowych na pocztówkach oraz umiejscawiania przebiegu walk na planie miasta.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy historycznej

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

WRZESIEŃ 1939 R. DZIAŁANIA BOJOWE ARMII „KRAKÓW”

Największa Armia Wojska Polskiego w pierwszych dniach września 1939 r. broniła południowo-zachodniego odcinka granicy z Niemcami, a ostatnie walki stoczyła na terenie powiatu lubaczowskiego i pod Tomaszowem Lubelskim. W trakcie zajęć młodzież opracuje zagadnienia w czterech blokach tematycznych: 1) cel utworzenia i zadania bojowe Armii „Kraków”; 2) szlak bojowy Grupy Operacyjnej „Bielsko”, „Boruta”; 3) bitwy pod Oleszycami, Narolem i Tomaszowem Lubelskim; 4) śmierć gen. Józefa Kustronia i pamięć o nim w lubaczowskim środowisku.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy historycznej

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

LUBACZOWIANIE NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Lekcja przedstawia sylwetki żołnierzy związanych z „ziemią lubaczowską” walczących na różnych frontach II wojny światowej. Fotografie, mundury wojskowe, odznaczenia, broń oraz różne dokumenty znajdujące się w posiadaniu Muzeum Kresów w Lubaczowie przybliżają uczniom sylwetki żołnierzy, a jednocześnie ilustrują wysiłek zbrojny Polaków w czasie II wojny światowej.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy historycznej

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

CZTERY KULTURY – JEDEN BÓG

W trakcie zajęć rozmawiamy o kulturze mieszkańców ziemi lubaczowskiej i jej korzeniach, których łączył jeden Bóg, a różniły wyznania i obrządki (katolicy obrządku rzymskiego i greckiego, Żydzi, protestanci), narody (Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy) czy języki (polski, ukraiński, jidysz, niemiecki). Przybliżamy zagadnienia i terminy ze świata sztuki, religii, obyczajów i tradycji. Słowa klucze to dla nas: „kościół”, „cerkiew”, „synagoga” oraz „zbór”.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: pogadanka, zwiedzanie wystawy „Dziedzictwo Kresów”, quiz lub karty zadań

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

PORTRET SARMACKI

Fenomenem kultury sarmackiej jest portret, potocznie zwany sarmackim. Kim byli Sarmaci? Jak wyglądał polski strój narodowy w dawnej Rzeczypospolitej? Jakie miał znaczenie dla świadomości narodowej polskiej szlachty? Na te i inne pytania odpowiadamy w toku muzealnych zajęć. Na przykładzie obrazów z galerii malarstwa portretowego poznajemy typowe cechy portretu sarmackiego, historię ubioru XVII–XVIII w. oraz staropolskie obyczaje.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, zwiedzanie wystawy „Portret reprezentacyjny i epitafijny”, projekcja filmu, arkusz zadaniowy

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

IKONY NIEZWYKŁE OBRAZY

Ikona jest zapisem modlitwy. Dawniej pisali je wyłączni mnisi – jako narzędzie w rękach Boga, dziś zasady nie są już tak restrykcyjne. Malowidła powstają na deskach, głównie lipowych, na grubo kładzionym i szlifowanym gruncie, techniką tempery jajowej lub technika olejną. Wątkami tematycznymi warsztatów będą: pochodzenie ikony, kanon ikonograficzny, etapy powstawania ikony.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie cerkwi, wykład, warsztaty malowania ikony

>>> Czas trwania: 9 godz. (3 dni po 3 godziny lub 2 dni po 4,5 godziny)

>>> Zgłoszenia na zajęcia: z miesięcznym wyprzedzeniem

>>> Koszt: 50 zł od osoby

 

KRZYŻE BRUŚNIEŃSKIE BEZ TAJEMNIC

Co to jej krzyż bruśnieński? To pytanie zadają najczęściej turyści, odwiedzający ziemię lubaczowską oraz Roztocze Wschodnie, widząc zagubione w pejzażu: w szczerym polu czy w środku lasu kamienne krzyże. Odkryjemy historię Brusna Starego, gdzie przez stulecia znajdował się jeden z najważniejszych ludowych ośrodków kamieniarskich na ziemiach polskich. Proponujemy spacer po dwóch zabytkowych cmentarzach, które otaczają cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu. Przybliżymy warsztat bruśnieńskich rzeźbiarzy, poznamy różne formy krzyży oraz symbole występujące na nagrobkach. Czy dwie postacie pod krzyżem to faktycznie „Dwie Maryjki”, jak często potocznie mówimy?

>>> Miejsce: Zespół Cerkiewny w Radrużu

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie cmentarzy, szukanie różnych form nagrobków, zabawy plastyczne, układanie puzzli

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO

Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI–XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony najcenniejszych zabytków to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć.

>>> Miejsce: Zespół Cerkiewny w Radrużu

>>> Metody i formy pracy: wykład, zwiedzanie wystaw stałych, praca z muzealiami, quiz

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

DOM Z DREWNA, CZYLI O STYLU LUBACZOWSKIM W DAWNYM BUDOWNICTWIE MIESZKALNYM

Na ziemi lubaczowskiej, mimo rozwoju murowanego budownictwa mieszkalnego, zachowało się do dziś wiele domów drewnianych, sięgających swoją metryką końca XIX w. i I poł. XX w. Lubaczowscy cieśle szczególnie upodobali sobie wzornictwo architektoniczne, obejmujące zwłaszcza szczyty elewacji frontowych, ganki czy balustrady. Jest ono wyróżnikiem tzw. stylu lubaczowskiego. W trakcie zajęć zapoznajemy się z głównymi cechami tego stylu, poznamy elementy dekoracyjne i konstrukcyjne architektury drewnianej. Zajęcia ukażą piękno, niepowtarzalność i ponadczasowość drewnianej zabudowy ziemi lubaczowskiej.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, prezentacja multimedialna, pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych, rozwiązywanie testu, wycieczka po uliczkach Lubaczowa

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO

W czasie zajęć skupiamy się na kulturze materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej. Poznajemy życie codzienne, podstawowe formy gospodarki wiejskiej, zajęcia wiejskie, rzemiosło, kulturę, również tę niematerialną, oraz sztukę. Wszystko w oparciu o cykl przemian natury i kalendarz świąt chrześcijańskich, w Kościele katolickim obrządku rzymskiego i greckiego.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy, praca z eksponatami muzealnymi, źródła archiwalne i literackie, quiz

>>> Czas trwania: 60 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

 

ZE LWOWA DO LUBACZOWA

W wyniku postanowień jałtańskich i utraty przez Polskę Kresów Wschodnich, abp Eugeniusz Baziak, zwierzchnik rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej, został zmuszony do opuszczenia Lwowa. Hierarcha zamieszkał początkowo w Lubaczowie, a miasto, na blisko półwiecze, stało się siedzibą archidiecezji lwowskiej, choć o mocno uszczuplonym terytorium. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w całej historii ziemi lubaczowskiej. Zajęcia mają na celu przedstawienie powojennych losów archidiecezji lwowskiej. Uczestnicy poznają okoliczności „przenosin” arcybiskupstwa ze Lwowa do Lubaczowa, sylwetki wybitnych ludzi Kościoła oraz zabytki związane z tą tematyką, znajdujące się w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie.

>>> Miejsce: Muzeum Kresów w Lubaczowie

>>> Metody i formy pracy: wykład, prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy stałej „Dziedzictwo Kresów”, praca z eksponatami

>>> Czas trwania: 90 min.

>>> Koszt: 7 zł od osoby

Oferta
Informacje praktyczne

Realizacja zajęć:
wtorek–piątek

Forma zajęć:
lekcje, warsztaty, gry, zwiedzanie wystaw, spacery miejskie

Czas trwania:
od 45 do 180 min.

Koszt:
od 7 zł za os.

Kontakt

Barbara Kubrak
tel.: +48 16 632 18 02
email: edukacja[at]muzeumkresow.eu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content