Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

Celem projektu są wspólne, polsko-ukraińskie działania mające na celu promocję i ochronę materialnego dziedzictwa regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury cerkiewnej. Jest to niezwykle istotny element krajobrazu kulturowego zarówno na Zakarpaciu (Ukraina), jak i w powiecie lubaczowskim (Polska), o ogromnym potencjale dla rozwoju turystyki.

Do projektu wytypowano po dziesięć obiektów w Polsce i Ukrainie. Po stronie ukraińskiej są to cerkwie na terenie obwodu zakarpackiego (we wsiach: Hukliwe, Nowosielica, Kołoczawa, Jasina, Użok, Daniłowo, Likicary, Średnie Wody oraz w Użhorodzie), po stronie polskiej cerkwie w powiecie lubaczowskim (we wsiach: Borchów, Gorajec, Kowalówka, Łówcza, Łukawiec, Nowe Brusno, Prusie, Szczutków i Radruż). Trzy z nich, cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie, cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Użoku oraz cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu, w 2013 r. zostały wspólnie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach projektu zaplanowano m.in. dwie edycje warsztatów na temat ochrony i konserwacji drewnianej architektury sakralnej oraz integracji spuścizny kulturowej z rynkiem turystycznym, wspólne atelier dla fotografów, dzięki którym pozyskane zostaną wysokiej jakości materiały promocyjne poszczególnych obiektów, wspólne wystawy fotografii w Ukrainie i w Polsce oraz wirtualne wycieczki po wybranych obiektach sakralnych. Wszystkie materiały będą ogólnie dostępne w Internecie.

Beneficjent wiodący
Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej “Zakarpacie” Obwodu Zakarpackiego

Beneficjent
Muzeum Kresów w Lubaczowie

Numer projektu: PBU2/0881/18, priorytet: 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
Cel tematyczny: Dziedzictwo
Czas trwania projektu: 1.11.2019–31.10.2020 (przedłużony do 30.04.2020)
Łączny budżet projektu: 66 585,00 Euro, dofinasowanie z EIS: 59 926,50 Euro

Więcej na stronie: https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/538

Do pobrania: Newsletter

Niniejsza strona internetowa została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Odpowiedzialność za zawartość tej strony leży wyłącznie po stronie Agencji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” Obwodu Zakarpackiego i Muzeum Kresów w Lubaczowie i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content